Ezinye iindawo zeshishini | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.

Chaza amandla

Nika inkcazo yamandla C # 769; la vector ubungakanani bomzimba, ongumlinganiso wobungakanani bempembelelo emzimbeni onikiweyo wamanye amaqumrhu, kunye namabala. Umkhosi osetyenziswe kumzimba omkhulu ubangela utshintsho kwisantya okanye ...